س.ن: به یاد کسی که امسال در کنارم نیست....
نیستی و آغوشم تورا کم دارد که آغوش تمام خانواده تورا کم دارد.
امسال چگونه سال را بی تو نو کنم؟ که هنوز باورم نیست رفتنت را برای همیشه...
آه...
دلتنگم و نیستی و صدایت نیست که آوایت آرام کننده جانم بود و بهترین خاطراتم را با صدایتو بیاد می آورم.
قدم زدن های طولانی در کوچه و خیابان های شهر و حرف هایی که همیشه در خاطرم خواهد ماند.
شعر ها و جملاتی که تنها با صدای تو معنی داشت و حال دیگر برایم بی معنا شده...
کاش بودی....
"آقاگل" رفت و ما ماندیم و لغبی به یادگار...
خدایت بیامرزاد....


شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت