بچه که بودم هر وقت وسیله ای گم می کردم مادر جان گرام می گفت:" خوب فکر کن ببین کجا گذاشتی!"
من هم ساعت ها خوب فکر می کردم! القصه دست آخر به نتیجه می رسیدم خب اگه می دونستم کجا گذاشتمش که گمش نمی کردم!؟!!
هشتک امروز رمز لبتاب همایونی رو فراموش کردم...
هشتک پیشنهاد راهکار پلیز!

س.ن: القصه برادران گرام یک چشمه رو کردند و لبتاب جان نجات یافت!!!
حال اینکه چرا رمز لبتاب خودم رو خودم فراموش می کنم اما دوستان فراموش نمی کنند! باز بگذارید به پای کهولت سن! و ذهن کودکان کنجکاو این زمانه!