سلام.
قول داده بودم با تمام شدن کار طراحی سایت، اینجا آدرس جدید را به اشتراک بگذارم.
این شما و این آدرس جدید دو کلمه حرف حساب:

Aghagol.me

امیدوارم نگذارید در خانۀ جدید احساس غریبگی کنم.
ارادتمند همه‌ی دوستان قدیم و جدید.