دل از من برد و روی از من نهان کرد

خدا را با که این بازی توان کرد...


بشنویم:

داود آزاددریافت