الهی!

اگر دوستم داری، کمکم کن

و اگر دوستم نداری...

باز هم کمکم کن!

خدایا تو خوب تر از آنی که تنهایم بگذاری...