خدایا!

امشب چیز خاصی برای گفتن ندارم

زیر همان مناجات‌ها

یک «ایضاً» بنویس!