الهی!

دل زمین را لرزانیدی.

دل مرا نیز بلرزان!

شاید به خود آمدم.


خدایا!

آمدیم بهشت

حوری ها را فیلتر نکنی؟!


س.ن: مناجات نویسی دقایقی پس از سه زلزله امشب!