از خواب چو برخیزم...

              اول تو به یاد آیی!