غیر را در خلوت دربسته‌ی ما راه نیست!

در میان جمع تنهاییم ما همچون حباب...