"برادرم، خواهرم، ایمان داشته باش که ندانستن هیچگاه گناه کبیره نیست. باور کنید اگر گاهی اوقات صادقانه بگویید فلان مطلب را نمی‌دانم یا فلان آدرس را بلد نیستم به هیچ جای این کائنات بر نمی‌خورد."


شما بروید سر یک خیابان و با حالتی سرگردان بایستید و بعد از 10نفر بپرسید: "ببخشید آقا - خانم، خیابان "آقاگل نژاد" کجاست؟" با اینکه مطمئنم در هیچ شهری خیابانی با این اسم نیست می‌توانم ادعا کنم در 90 درصد موارد(یعنی 9 نفر از آن ده نفر) آدرسی به شما خواهند داد که از فلان خیابان برو و مستقیم بپیچ به سمت چپ. بعد خطر اول نه خطر دوم نه خطر سوم را بپیچ به سمت راست، دو دور دور خودت بگرد و انگشت اشاره‌ات را روبروی دماغت نگه دار و از همان مسیر مستقیم که آمدی به سمت شمال شرقی برو و بعد کودکی می‌بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه‌ی نور، و از او بپرس خیابان "آقاگل نژاد" کجاست! 


امضاء: یک درد کشیده!


جوانا سر متاب از پند پیران

که رأی پیر از بخت جوان به...

"حافظ جان"