خبر:

"رییس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران: بیش از300 هزار عنوان کتاب داخلی و 165 هزار کتاب خارجی در نمایشگاه امسال عرضه می‌شود."

"به نقل از خبرگزاری‌ها"نویسنده از کتابخوان بیشتر شده است!

آه اسکندر

کتابخانه‌ها را دریاب...