وصال دولت "تدبیر" ترسمت ندهند!

که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده...


س.ن: من هیچ حرفی جهت زدن ندارم!

اگه اعتراضی دارین بروید پیش حضرت حافظ....

اصلا خر من از کرگی دم نداشت!!!