در این اوضاعِ عقرب در قمر گم

در این آشفتگیِ حالِ مردم
نگه کن رونق بازار ما را
رکود اندر رکود اندر تورم...

س.ن: جناب رئیس جمهور عزیز چند روزی پیش فرمودند رکورد کاهش نرخ تورم را زدند!!!