چه نماز باشد آن را 

که #تـــــــــــــــــــــــــــــــو در خیال باشی؟!