خدایا!

گلویم دارد از بغض می‌ترکد

نه این طرف‌ها آپاراتی هست

نه گلوی زاپاس دارم!

به دادم برس...


 

 


در سجده توبه کردم و پایان گرفت کار

تا گفتم السلام علیکم... شروع شد