ای خوش آن روز که در صفحه شطرنج دلت

شاه بودم و با کیش رخت مات شدم


س.ن: یادگاری از یک دوست شطرنجی! در صفحه فوتبال!!!!