باید از کجا سرود؟

                                نقطه در کجا گذاشت؟

                                                                            آه! جمله ام چه بود؟

برخیال ذهن من

                                 واژه میشود قطار

                                                                               از قلم چه انتظار؟

می شود سکوت را

                                روی کاغذی سپید

                                                                                با تبسمی کشید

می توان عبور کرد

                                 از ورای لحظه ها

                                                                                 لحظه را مرور کرد

می توان نفس کشید

                                  از گلوی واژه ها

                                                                                   نقش یک قفس کشید

می توان بهانه را

                                  اندکی بهانه کرد

                                                                                    شوق جاودانه کرد

میتوان ستاره شد

                                  در نگاه دیگران

                                                                                        هم چو مه در آسمان


"سید حسین دادخواه"

س.ن: از اشعار زیبای دوستانمان در غالب سه گانی که در یکی از نشریات ما به چاپ رسید، امیدوارم شاعر دوست داشتنی اش هرجا هست خوش و خرم و بهاری باشد.