هر که به من می رسد بوی علف می دهد/ جز تو که نی می زنی تا بچرانی مرا


"بز درون"


الهام گرفته از:


هر که به من می رسد بوی قفس می دهد/ جز تو که پر می دهی تا بپرانی مرا


تشکر از mhk


س.ن: گاه یک بیت شعر حال آدم را دگرگون می کند به تنهایی...