صبح را با نوای گل دسته ها باید شروع کرد وبعد غزلکی از حافظ که حالت به شود هر روز.

و امروز نه به نیت فال که برسر اتفاق سرکی به خانه استادی بزدیم و جناب حافظ فالی به حال ما زد که ما باز نفهمیدیم که چگونه شد و چه دلیل این کار را؟!

و مات و متحیر و درمانده تر از پیش به دیوان حضرت نگریستیم که یا شیخ معنای این شوخ طبعی هایت با ما چیست و تورا بر سرچه با ما اینقدر دشمنیست که چون فال زنیم به یمین و یسارمان میرانی و چون بی مقدمه و از سر ذوق نرم و آهسته به سراغت می آییم* اینچنین به خال؟!؟!!

باری، خدا آخر و عاقبت مارا با شما به خیر کناد. انشالله* به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید - سهراب سپهری