در دلم عکس رخ کیست؟ چرا یادم نیست...؟!

این همه دلهره از چیست؟ چرا یادم نیست...!

...

این که در خواب من آید، به یقین شیرین است...،،

پس پریچهره ی من کیست؟ چرا یادم نیست...!!


خانه ی دلبر من دورتر از فکر من است..،

یا در این بادیه می زیست؟چرا یادم نیست...؟!


سنگ زد کودکی از زاویه ی نادانی

تا به کی پنجره بگریست؟چرا یادم نیست؟!


دلم ازجنس شقایق.. دلم از جنس نسیم

پاک شد نام من از لیست! چرا یادم نیست...؟!


من که در مدرسه ی عشق نخواندم درسی!

چه کسی داده به من بیست؟! چرا یادم نیست..؟!


یاد من هست ولی گاه فراموش کنم....

داده اند فکر مرا ایست! چرا یادم نیست..؟!


درتخلص اگر آرام سرودم شعری..،

راستی نام خودم چیست؟! چرا یادم نیست..؟!!


؟


س.ن: در مورد اسم شاعر وقتی خودش در خاطرش نیست من چه گویم!!!