سکوت...

               

                  رمز زیبای طبیعت....

      

                                                  این قشنگترین کتاب نانوشته...