س.ن: در این چند وقت به اسرار دوستان اندر فضای مجازی با دوستان قدیم هم گروهی شدیم!!!

حوادث جالبی در جریان است سر فرصت در موردش خواهم نوشت.

امان ...