ظریف جان کری و موگرینی در انتظار توافق یا شکست مذاکرات/ در وین چه می گذرد؟


"مرد خندان ایران"

تنها لغب برای این مرد بزرگ یا بزرگ مرد مذاکرات.

«فیلم صحبت های ظریف با خبرنگاران از روی بالکن هتل کوبورگ»


و چند عکس دیگر:


و سرو غذای ایرانی برای تیم های مذاکره کننده که درخور توجه بود.س.ن: همیشه نکته هایی برای شاد بودن هست حتی در دل مذاکرات...