حسین(ع) زنده است و زنده می ماند...


این شب ها بر خاک خود می گرییم! 


که سال هاست مرده ایم...