خونه داری از نوع مهندسی شیمی!!!!


توضیح اینکه بخار فشرده حاصل از زود پز باعث گرم شدن آب می شود و سپس به داخل بطری رفته و جمع آوری می گردد.

دقیقا شبیه یک کندانسور 

‎وقتی یه مهندس شیمی خونه دار میشه :D‎