در فضیلت قلم، چنان خوانده ام از اخبار گذشتگان که وقتی امیری رسولی فرستاد به ملک فارس با تیغی برهنه، گفت: این تیغ ببر و پیش او بنه و چیزی مگو.

رسول بیامد و همچنان کرد. چون تیغ بنهاد، ملک وزیر را فرمود: جوابش بازده.

وزیر یکی قلم سوی وی انداخت و گفت: اینک جواب!

رسول مردِ عاقل بود بدانست که جواب برسید، و تأثیرِ قلم صلاح و فساد مملکت را کاری بزرگ است! و خداوندانِ قلم را که معتمد باشند عزیز باید داشت.


حکیم عمر خیّام

نوروزنامه

#بریده_کتاب 


منبع، کانال تلگرامی هاروت و ماروت