فقط یک چیز از خداحافظى بدتر است! فرصت خداحافظى پیدا نکردن!!
 این زخم همیشه تازه می ماند و هر چه نگفته اى و هرچه نکرده اى تا ابد عذابت مى دهد.
در هرچهره ى بیگانه او را مى بینى؛ در هرلحظه ى بعد از او!
 و به خودت مى گویى اگر آن آخرین بار این یا آن کار را کرده بودم، اگر این یا آن کلمه را گفته بودم....
 در نهایت! مى فهمى فقط یک کلمه بود که مى خواستى بگویى: دوستت دارم...
این آن نگفته ى از دست رفته است!
  
"پنجره های عوضی"
  "گیتا گرگانی"گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
رخت بربست و به گردش نرسیدیم و برفت...