س.ن: اینکه شما چه کسی هستید و چه کاره اید مهم نیست!

شما می توانید مدیر باشید، کارگر باشید ، دانشجو باشید ، خانه دار باشید، مهندس باشید یا دکتر، آبدارچی شرکت باشید یا مغازه ای در گوشه بازار داشته باشید!

آنچه اهمیت دارد این است که انسان باشید و در کسوت یک انسان! به محیط اطرافتان اهمیت بدهید.

تمام.

++حس می کنم خیلی حرف پشت این تصویر هست. شرح با شما.