الهی!

من مثل آن بت‌پرست نیستم

که اگر تو را نداشته باشم

خدای سنگ و چوبی داشته باشم!

من اگر تو را نداشته باشم، چیزی ندارم...


خدایا!

روز اول مهمانی ات تمام شد، می دانم که میهمان خوبی نبودم!

 اما تو همچنان بهترین میزبانانی. مرسی.