الهی!

 چنان کن که دو کلمه حرف حساب هایم،

 بوی تو را داشته باشد نه بوی لایک!


خدایا!

 دومین روز میهمانی ات گذشت...

و من هنوز در خوابم!

خدایا فرشته هایت را بگو تا قلقلکم کنند

 شاید بیدار شوم...