خدایا!

ما را چه به پیچاندن تو؟

تو آن‌قدر بزرگ هستی که

اگر کسی بخواهد تو را بپیچاند

کل عمرش را در پیچ می‌گذارند!