الهی!
نفس هایم را علاوه بر ممد حیات 
مفرح ذات هم قرار ده!

حبیبا!
تو بهتر از آنی که مرا تنها بگذاری
و من ممنونم که فقط یکی هستی.
چینی ها عمرا بتوانند تقلبی ات را بسازند!