خدایا!

کاش بیمارستان‌ها

بخش کودکان سرطانی نداشت...

همین.