شب نوزدهم شب سرنوشت سازی است.
باید بگوییم شب نوزدهم، شب شرمندگی است،
شب سرافکندگی است.
خدایا ما بد کردیم...
آقا مجتبی تهرانی (ره)


خدایا ما بد کردیم.
بد.


اگر امشب فرصتی دست داد و در مراسمات شرکت کردید. یا در خانه خودتان به راز و نیاز با خدای خوبتان پرداختید. این بنده نگارنده سراسر گناه را با دعایی یاد کنید.
سپاس.