خدایا!
هر وقت می‌خوانم «فتبارک الله»
از خودم شرمم می‌شود...