روایت معتبر از غیر معصوم داریم که می فرماید: هرکس مرا ( +آقاگل فقیر الحقیر را​) در این شب بیشتر یاد کند و با دعایی نیکو موجب خشنودی دلمان شود خدا او را بیشتر دوست دارد و بهشت بر او واجب می گردد! 
مفاتیح الجنان

( البته تو خود کتاب نیست روی یه برگه نوشته م گذاشتم وسط کتاب!)