پنجشنبه‌ها حتی آهنگ‌ها بوی تو را دارند...


گریه کنم یا نکنم اول ماجرا رسید...


کی اشکاتو پاک می کنه شبا که غصه داری...