گنجشک زخمی


ثوابت باشد ای دارای خرمن

اگر رحمی کنی بر جوجه چینی


س.ن: جوجه چین همان جوجه خوشه چین است گویا!!! و ربطی به کشور چین و ماچین ندارد صد البته...