آن صید غریبم ،که کنندم اگر آزاد...

جایی نبرم راه، مگر خانه ی صیاد!