الهی! از کَرَم همین چشم داریم و از لطف تو همین گوش داریم، بیامرز ما را که بس آلوده‌ایم به کِردِ خویش، بس درمانده‌ایم به وقت خویش، بس مغروریم به پندار خویش، بس محبوسیم در سِزای خویش، دست گیر ما را به فضل خویش، بازخوان ما را به کَرَم خویش، بار ده ما را به احسان خویش...


یارب یارب کریمی و غفّاری

رحمان و رحیم و راحم و ستّاری

خواهم که به رحمت خداوندیِّ خویش

این بندۀ شرمنده فرو نگذاری