اگر هنوز دل و حوصلۀ نگاه به آسمان شب را دارید و اگر به درد شب‌بیداری دچار بودید، امشب حدود ساعت سه و چهار، هم‌نشینی دو سیارۀ مشتری و زحل را در کنار ماه به تماشا بنشینید.

خلاصه گفتم بگم نگید نگفت.

.

بعداً نوشت:

اینجاست که حافظ می‌گه: «میل ما سوی وصال و قصد او سوی فراق.» هرشب این موقع ماه می‌اومد توی پنجره‌‌‌ها؛ اما امشب ابره.