در آیات و روایات است که: 

بلاگردون را چو دریابید دُر یابید.

حالا بازهم میل خودتون رفقا.