کاپیتان رفت و  تیم ما برای همیشه ده نفره شد.....
کاپیتان رفت اما کاش این نامهربانی ها نبود.
کاپیتان رفت اما ای کاش یاد بگیریم سلفی گرفتن آن هم از چنین صحنه های غم باری افتخار نیست

کاپیتان رفت و با رفتنش همه یکدل شدند همه قلب ها امروز سرخ بود و همه چشم ها خون گریه کردند....

همین...

کاپیتان رفت...

خداحافظ کاپیتان محجوب.

خداحافظ....