شب ها پنجره های روح بسوی خدا باز می شود

و خدا مثل نسیم، مثل عطر مثل یک آواز داودی،

از این پنجره ها به درون روح انسان به مهمانی می آید و روح را خنک می کند،

 آرام می کند، لطیف میکند، شنوا می کند،

 و اگر نیازی باشد البته که به این نیاز هم پاسخ میدهد.


برجاده های آبی سرخ

نادر ابراهیمی


هشتک کپی از یک پست قدیمی 

هشتک دلم برای صدای جیرجیرک ها تنگ شده...!