پدر ها مظلوم ترین مخلوقات خدا بر روی زمین هستند...

ما باید پدرانمان را دوست بداریم...


"ماباید پدرانمان را دوست بداریم 
برایشان دمپایی مرغوب بخریم... 
و وقتی دیدیم به نقطه ای خیره مانده اند، برایشان یک استکان چای بریزیم 
پدران...

 پدران...

 پدرانمان را...

ما باید دوست بداریم."