تصویر کار آقای خسروانجم، من باب کتاب و کتاب خری! (صرف خریدن کتاب به معنای خواندنش نیست! - توضیح از بنده نگارنده کتاب خر) 


س.ن: غرفه آبدارخانه گل آقا امسال همراه با نشر رهی در سالن انتشارات عمومی میزبان علاقه مندان است، قسمت ما که نیست، اما چنانچه فرصتی دست داد و به نمایشگاه رفتید سری بزنید و به یاد این بنده نگارنده از سماور گل آقایی دو عدد چایی دیشلمه میل فرموده و عکسش را  برایمان بفرستید.

پیشاپیش تشکر.