برج ایفل: مصدومیت رونالدو در دقیقه 24بازی!

و گریه های وی هنگام تعویض.گریه و خنده کاپیتان پس از پایان بازی! 

افسانه پایان یافت و پرتغال قهرمان شد.