و گفت: پیش از این مردمان دوایی بودند که از ایشان شفا می‌یافتند؛ اکنون همه دردی شده‌اند که آن را دوا نیست. 
تذکرة_الأولیاء 

ذکر محمد بن سماک قدس الله روحه