القصه امشب که بارش شهابی بود برق شهر به مدت یک ربع قطع شد!

ما نیز فرصت را غنیمت شمرده شال و کلاهی به سر کرده و در آسمان زیبای پر از ستاره مستغرق شدیم.

توفیقی بود اجباری برای دیدن شهاب بارون:))

بخصوص که شب اول ماه قمری هم بود و آسمون پر بود از ستاره.

دیدن خوشه پروین و راه شیری بعد از مدت ها، دیدن صورت فلکی شکارچی و در نهایت رویت بیش از ده شهاب سنگ در همین 15دقیقه! خیلی خیلی خوب بود.

خدایا دمت گرم بخاطر این شب قشنگ زمستونیت.

در مورد شهاب بارون این شهاب بارون جوزایی است و ( یعنی منشا صورت فلکی جوزا است) و اوج بارش شهابی فردا شب هست.